River Name Location RHWL
(mMSL)
Danger Level
(mMSL)
03-0404-04
06:00 AM06:00 AM
Kushiyara Sherpur-Sylhet - 7.80 1.051.02