River Name Location RHWL
(mMSL)
Danger Level
(mMSL)
13-0414-04
06:00 AM06:00 AM
Kushiyara Sherpur-Sylhet 9.22 8.55 1.701.62