River Name Location RHWL
(mMSL)
Danger Level
(mMSL)
16-0617-06
06:00 AM06:00 AM
Kushiyara Sherpur-Sylhet 8.72 8.05 6.926.75