River Name Location RHWL
(mMSL)
Danger Level
(mMSL)
23-0324-03
06:00 AM06:00 AM
Kushiyara Sherpur-Sylhet 9.22 8.55 1.421.52