River Name Location RHWL
(mMSL)
Danger Level
(mMSL)
16-1117-11
06:00 AM06:00 AM
Kushiyara Sherpur-Sylhet 8.72 8.05 3.453.38