River Name Location RHWL
(mMSL)
Danger Level
(mMSL)
22-0523-05
06:00 AM06:00 AM
Kushiyara Sherpur-Sylhet - 8.55 4.224.15